எழுந்த நேரம் - கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை எழுந்திரு

எழுந்திரு நேரம் - எழுந்திரு கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை என்பது சிமோனா கல்புசேரா பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.