விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர்களின் திசையன் விளக்கம் பராமரிக்கவும் - கிளிபார்ட் விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர், வெளிப்படையான கிளிபார்ட்

விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர்களின் திசையன் விளக்கம் பராமரிக்கவும் - கிளிபார்ட் விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் என்பது மயோவே பதிவேற்றிய ஒரு இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.