பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கிளிபார்ட் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கிளிபார்ட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் என்பது எட்வர்டோ வென்ச்சுரிம் பதிவேற்றிய இலவச வெளிப்படையான பின்னணி கிளிபார்ட் படம். இதை இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து கிளிபார்ட் கேயில் மேலும் தேடுங்கள்.